Vi värnar om din integritet

Integritetspolicy

Wirsbo Herrgård o Ridcenter värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Data är viktigt. Det är en del av vårt vardagliga verktyg för att ge en bra gästupplevelse.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi samlat in är korrekta.

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

  • Identifierings- och kontaktuppgifter: namn, titel, telefonnummer och adresser
  • Ekonomisk information: typ av avtal, transaktionsinformation.
  • Särskilda kategorier av personuppgifter: exempelvis deltagande i aktiviteter, specialkost

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt vår affärsöverenskommelse, erbjudanden, information och annan service.

Samtycke

Det finns tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket genom att skicka ett mail urban@wirsboherrgard.se

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

  • begära åtkomst till dina personuppgifter. Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.
  • begära radering. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. I detta fall kan personuppgifter komma att raderas helt eller anonymiseras. Anonymisering är en process där personliga kännetecken tas bort eller byts ut så att de data som blir resultatet inte längre är personligt identifierbara. Detta kallas även för avidentifiering.

Skicka ett mail till urban@wirsboherrgard.se för att begära något av ovanstående.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Vi utgår från berättigat intresse. Vi gör en genomgång och rensning av våra register en gång per.

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy ändras över tid. Trots att vi gör vårt bästa då vi designar och bygger nya system kan vi ibland komma att lagra personlig information på ett sätt som inte följer dessa riktlinjer. När vi upptäcker ett sådant misstag kommer vi snabbt att uppfylla riktlinjerna genom att radera, aggregera eller anonymisera informationen på lämpligt sätt. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via mail till urban@wirsboherrgard.se.